Fostrets slakt är dess moders slakt

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (2827-2828)

18 – Kapitel om fostrets slakt

2827 – al-Qa´nabî berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss…:

Också Musaddad berättade för oss: Hushaym berättade för oss, från Mudjâlid, från Abûl-Waddâk, från Abû Sa´îd som sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om foster varvid han svarade: ”Ät om ni vill.”

Enligt Musaddad sade han:

”Allâhs sändebud! Det kan hända att vi hittar foster i slaktade kameler, kor och tackor. Ska vi kasta dem eller äta dem?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Ät om ni vill. Deras mödrars slakt är deras slakt.”1

2828 – Muhammad bin Yahyâ bin Fâris berättade för oss: Ishâq bin Ibrâhîm berättade för mig: ´Attâb bin Bashîr berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Abî Ziyâd al-Qaddâh al-Makkî berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir bin ´Abdillâh, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Fostrets slakt är dess moders slakt.”2

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2827).

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2828).