Förträffligheten i att förrätta fyra Raka´ât innan och efter Dhuhr

Publicerad: 2010-07-28
Författare: ´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd (4/103-104)

 

Abû Dâwûd sade:

1265 – Mu‘ammal bin al-Fadhl berättade för oss: Muhammad bin Shu´ayb underrättade oss, från an-Nu´mân, från Makhûl, från ´Anbasah bin Abî Sufyân som berättade att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Umm Salamah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som slår vakt om fyra Raka´ât innan Dhuhr och fyra Raka´ât efteråt, är förbjuden för Elden.”

“Den som slår vakt…” – Det vill säga förrättar dem kontinuerligt och ständigt.

“… och fyra Raka´ât efteråt…” – Det vill säga två Raka´ât som är starkt rekommenderade och två Raka´ât som är [endast] rekommenderade. Det är bättre att de förrättas med två Taslîm.

“… är förbjuden för Elden.” – Det vill säga att Allâh kommer att förbjuda honom för Elden. I en annan formulering sägs det:

“… kommer inte att röras vid av Elden.”

I en annan formulering sägs det:

“… förbjuds av Allâh för Elden.”

I en annan formulering sägs det:

“… kommer Allâh att förbjuda hans kött för Elden.”

Det finns delade uppfattningar om dess betydelse. Betyder det att personen inte alls kommer in i helvetet? Eller att Elden inte kommer att bränna honom i fall han hamnar i den? Eller att Elden inte kommer att bränna hela honom till skillnad från vissa kroppsdelar? Detta stämmer överens med den autentiska hadîthen:

“… och det är förbjudet för Elden att äta kroppsdelarna som man gör Sudjûd på.”

Sålunda nämns helheten då det egentligen, som en metafor, endast är delar som är avsedda.

Däremot är det bättre att tolka hadîthen utmed det uppenbara och att Allâh (ta´âlâ) förbjuder Elden att bränna personen överhuvudtaget. Allâhs gåvor är vidare, barmhärtigare och allmännare.

Hadîthen bevisar att det är starkt rekommenderat att förrätta fyra Raka´ât innan Dhuhr och fyra Raka´ât efteråt. Denna lockelse räcker för att uppmuntra till handlingen.

Det är uppenbart att det räcker att man endast förrättar fyra Raka´ât innan Dhuhr och fyra Raka´ât efteråt en gång för att undkomma Elden, men at-Tirmidhî, Abû Dâwûd och andra rapporterade hadîthen som:

“Den som slår vakt…”

Sålunda är Elden endast förbjuden för den som slog vakt om handlingen.