Fortfarande otrogen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/306)

´Uthmân berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som vet att det inte finns någon sann gud utom Allâh inträder i paradiset.”1

Hadîthen är främmande, Ibn Humrân är ensam om att återberätta den.

Slaven vet dock inte vad ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ betyder förrän han tar avstånd från alla religioner frånsett islam och med övertygelse säger ’det finns ingen sann gud utom Allâh’. Så länge han vet det men vägrar att uttala det trots förmåga, är han fortfarande otrogen.

1Ahmad (1/65). Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir.