Först Konstantinopel och sen Rom

4 – Abû Qabîl sade:

“Vi var hos ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs när han blev frågad: “Vilka två städer kommer att erövras först; Konstantinopel eller Rom?” ´Abdullâh befallde att en låda med kedjor skulle föras fram. Han tog ut en bok ur den1 och sade: “Under tiden som vi satt runtom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skrev, blev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågad: “Vilka två städer kommer att erövras först; Konstantinopel eller Rom?” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Herakleios stad kommer att erövras först.” Det vill säga Konstantinopel.”

Rapporterad av Ahmad (2/176), Ibn Abî Shaybah i “al-Musannaf” (47/153/2), Abû ´Amr ad-Dânî i “as-Sunan al-Wâridah fîl-Fitan” (116/2), al-Hâkim (4/422) och ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i “Kitâb-ul-´Ilm” (2/30/1) som sade:

“Hadîthen har en god berättarkedja.”

Den är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och det är som de sade.

Rom är dagens italienska huvudstad.

Den första erövringen ägde rum genom Muhammad al-Fâtih al-´Uthmânî, vilket är känt. Detta skedde mer än åttahundra år efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetia. Likaså kommer den andra erövringen oundvikligt att ske med Allâhs (ta´âlâ) tillstånd.

Det råder inga tvivel om att den andra erövringen fordrar att det renläriga kalifatet kommer att återvända till det muslimska samfundet.

1Detta bevisar att hadîth visst skrevs ned på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid till skillnad från vad vissa lögnare tror.