Först då är trosbekännelsen bekräftad

För att trosbekännelsen ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ verkligen skall vara bekräftad, krävs det att alla dess förgreningar och grenar bekräftas. Samtliga religiösa fundament och dess förgreningsfrågor hör till trosbekännelsens grenar. En tjänare har inte bekräftat trosbekännelsen helt och fullt förrän han tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och mötet med Honom.

Han tror inte på Allâh, skapelsernas Gud, förrän han tror på Hans majestäts egenskaper och Hans fullkomlighets beskrivningar.

Han tror inte på att det inte finns någon sann gud utom Allâh förrän han förnekar alla gudomligheter som tillskrivs andra än Allâh, vilket stämmer.

Den som förnekar de upphöjda egenskaperna bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som förnekar Hans tal och tilltal bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som förnekar att Han har rest Sig över tronen, att det goda ordet och den fina handlingen stiger upp till Honom, att Messias lyftes upp till Honom, att Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyftes upp till Honom under Nattfärden, att Han ger befallningar ovanför himlen ned till jorden och att befallningen sedan återvänder upp till Honom och allt annat som Han har beskrivit sig Själv med och som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som förnekar att Allâh har skapat allt bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som förnekar att Allâh är kapabel till allt och att Han vet allt bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som förnekar att kropparna kommer gå upp ur sina gravar på Domedagen bekräftar inte trosbekännelsen.

Den som anser att Allâh har lämnat Sin skapelse mållös på jorden och inte påbjudit och förbjudit via Sina sändebud bekräftar inte trosbekännelsen.

Att bekräfta trosbekännelsen innebär också att man underkastar sig och erkänner dess rättigheter. Dessa rättigheter är islams ritualer som går ut på att bekräfta allt som islam underrättar om, underkasta sig dess påbud och undvika dess förbud. Detta är den detaljerade betydelsen av ’det finns ingen sann gud utom Allâh’. Den som verkligen bekräftar trosbekännelsen är han som lever upp till allt detta.

Likaså blir inte en persons egendom och liv helgade helt och hållet förrän han lever upp till trosbekännelsen som sig bör. Dessutom kommer han inte att räddas från straffet i livet efter detta förrän han lever upp till trosbekännelsen som sig bör. Straffet i de båda liven beror på den uteblivna trosbekännelsen eller någon av dess rättigheter.