Förnekarna kallar alla som bekräftar egenskaperna för Mushabbihah

Mu´tazilah, Djahmiyyah och alla andra som förnekar egenskaperna kallar alla som bekräftar egenskaperna för Mudjassimah och Mushabbihah. Det finns de som anser att de kända imamerna, som Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och deras anhängare, är Mudjassimah och Mushabbihah. Det gjorde exempelvis Abû Hâtim, författaren till ”Kitâb-uz-Zînah”, och andra när de nämnde olika grupper från Mushabbihah. Han sade:

”Däribland finns en grupp som heter Mâlikiyyah som tillskrivs en man vid namnet Mâlik bin Anas. Det finns en annan grupp som heter Shâfi´iyyah som tillskrivs en man vid namnet ash-Shâfi´î.”

Deras tvivel är att alla kända imamer bekräftar Allâhs egenskaper och säger att Qur’ânen inte är skapad och att man kommer att se Allâh i nästa liv. Denna lära hade följeslagarna, efterföljarna från Ahl-ul-Bayt och andra. Denna lära hade även de följda imamerna som Mâlik bin Anas, ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d, al-Awzâ´î, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, Ishâq, Dâwûd, Muhammad bin Khuzaymah, Muhammad bin Nasr al-Marwazî, Abû Bakr bin al-Mundhir, Muhammad bin Djarîr at-Tabarî och deras anhängare.