Förnedrade muslimer – orsaker och lösning

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (3462)

3462 – Sulaymân bin Dâwûd al-Mahrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss: Haywah bin Shurayh underrättade mig, från Ishâq bin Abî ´Abdir-Rahmân, från Abû ´Abdir-Rahmân al-Khurâsânî som berättade att ´Atâ’ al-Khurâsânî berättade för honom som berättade att Nâfi´ berättade för honom, från Ibn ´Umar som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”När ni börjar sälja en vara för ett överpris på avbetalning och sedan köpa tillbaka den för ett underpris, gripa tag i kosvansar, nöja er med jordbruk och sluta kämpa, sänker Allâh en förnedring över er som Han inte häver förrän ni återvänder till er religion.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3462).