Förlorar alltid mot Salafs metodik

Fråga: Får jag studera logik?

Svar: Logik är en osund vetenskap. Alla Salaf förbjöd dess studier på grund av dess villfarelse och vidriga konsekvenser. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade om det:

”Den dumme gagnas inte av det och den smarte är inte i behov av det.”1

Den smarte behöver inte logik. Han tänker logiskt i alla fall. Inte heller gagnas den dumme av logik. Han kommer inte att gagnas av den vetenskapen om han så skulle studera alla dess böcker.

Shaykh al-Albânî brukade debattera med logiker. Trots att han själv aldrig hade studerat logik blev de som barn framför honom. Allâh hade ju skänkt honom logik och kunskap. Inga bevis väger tyngre än Qur’ânen och Sunnah. Logiker förlorar alltid. Hur mycket de än filosoferar och fördjupar sig i logik, förlorar de mot Salafs metodik som är baserad på Qur’ânen och Sunnah.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (9/82).