Förlåter Allâh avguderi eller inte?

publicerad
16.03.2010

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: Taysîr al-Karîm ar-Rahmân, sid. 181-182

Allâh (subhânah) sade:

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill vad som helst under det.”1

Han (ta´âlâ) berättar hur Han inte förlåter att man sätter någon skapelse vid Hans sida men att Han förlåter alla andra synder utöver det. Om Han vill, förlåter Han dessa synder.

Allâh har låtit dessa synder kunna förlåtas på många sätt. Exempel på dem är goda handlingar, olyckor i detta liv, livet i graven, Domedagen, de troendes böner för varandra och medlarnas medling [på Domedagen]. Och ovanför allt det kommer Hans nåd som lägger sig över de troende som endast dyrkade Honom.

Detta gäller däremot inte avguderi. En avgudadyrkare har själv stängt igen förlåtelsens portar och låst ut sig från nådens portar. Sålunda gagnas han varken av sina goda handlingar eller olyckor och på Domedagen kommer de att säga:

”Nu har vi ingen som kan medla för oss, och ingen sann vän.”2

Således sade Allâh (ta´âlâ):

”Den som sätter medhjälpare vid Allâhs sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.”3

Finns det någon större orättvisa än att sätta den fattiga, ofullkomliga skapelsen vid alltets Skapare som är fullkomlig på alla möjliga sätt och som inte är i behov av någon? Därför är dess utövare dömd till ett evigt straff och ingen belöning:

”Allâh utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Allâhs sida och Elden skall bli hans sista hemvist.”4

Denna vers gäller däremot endast avgudadyrkaren som inte ångrar sig för sitt avguderi. Vad berör den som ångrar sig för sitt avguderi, så förlåts både hans avguderi och allting annat. Han (ta´âlâ) sade:

”Säg till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Allâhs nåd. Allâh förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!””5

Det vill säga den som ångrar sig och återvänder till Allâh.

1 4:48

2 26:100

3 4:48

4 5:72

5 39:53