Förlåtelsens månad

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 250-253

 

I Ramadhân är Allâh vänlig mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. Då kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast så att de inte kan locka med synder på samma sätt som annars. Till följd därav minskar synderna bland samfundet i Ramadhân. al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“När Ramadhân går in öppnas himlens portar, helvetets portar stängs och djävlarna kedjas fast.”

at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah rapporterade att Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas och paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”

Under Allmaktens natt sprids änglarna över jorden och djävlarnas kraft sjunker. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Fred råder till dess dagen gryr!”1

I “al-Musnad” rapporteras det hur Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den natten är änglarna fler på jorden än småstenarna.”

Ibn Hibbân rapporterar i sin “as-Sahîh” från Djâbir som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Under Allmaktens natt kommer dess djävul inte ut förrän dess gryning.”

Mudjâhid sade om versen “Fred råder till dess dagen gryr!”:

“Antingen kan ingen sjukdom bli till eller också kan ingen djävul handla under den.”

Det har också rapporterats att han sade:

“Den är trygg. Djävulen klarar varken av att göra något ont eller införa någon skada under den.”

Människa! Om du visste hur mycket du är värd, skulle du aldrig ha förnedrat dig själv med synder. Du är en utvald skapelse och du får paradiset om du är gudfruktig. Det är boningen i nästa liv medan jorden är Iblîs liv och där lever han under en viss tid. Hur kan du nöja dig med att vända ditt hem ryggen för att trängas med Iblîs i hans hem och därefter vara med honom och hans anhängare i Elden? På grund av dig blev han bortkörd från himlen när han vägrade att falla ned på ansikte inför din fader. Det är meningen att du skall vara nära Allâh och höra till Hans elit och grupp. Men du hyser fientlighet mot Allâh och har i stället närhet till Hans fiende:

”Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte!”2

Muslimer! Gläd er! Dessa åtta portar i paradiset är öppna för er skull. Dess doft har satt sig i era hjärtan. Helvetets portar har stängts för er skull. Iblîs och hans avkommas fötter är fastkedjade för er skull.

Allâhs tjänare! Halva Ramadhân har gått. Vem av er har dömt sig själv och varit rättvis? Vem av er har förrättat bönen under natten så som man skall? Vem av er beslöt sig att bygga sig rum som ligger ovanpå varandra? Halva månaden har inletts med brister – kompensera den därför med handlingar. Varje månad efterträds av en annan månad. Men vad efterträder Ramadhân?

1 97:4-5

2 18:50