Föreskriven Tawassul och dess typer

Vi har fått reda på att det förekommer två åtskiljda frågor:

  1. Plikten i att det man gör Tawassul vid är föreskrivet – och detta känns vid genom ett sunt bevis från Boken och Sunnah.
  1. Att det som man utför Tawassul vid är ett rätt tillvägagångssätt vilket får en att nå det önskade målet.

Vi vet att Allâh (´azza wa djall) har beordrat oss att tillbe Honom (subhânah) och be Honom om skydd. Han sade:

”Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.”” (40:60)

Likväl sade Han (ta´âlâ):

”När Mina tjänare frågar dig om Mig (svara då att säga) Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.” (2:186)

Han (´azza sha’nuh) har föreskrivit flera typer av lagstiftade Tawassulât (pl. för Tawassul) vilka uppfyller önskningen och vilka Allâh har ansvaret för att besvara den bedjande, förutsatt att de övriga villkoren också uppfylls. Låt oss därför titta på den typ av Tawassul som bekräftade Sharî´ah-texter har antytt.

Efter ett ha följt det som nämns i den Ädla Boken och rena Sunnahn, har det klargjorts för oss att det förekommer tre typer av Tawassul som Allâh har föreskrivit och uppmanat till. Vissa har nämnts i Qur’ânen och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både använde dem och uppmanade till dem. I dessa typer
av Tawassul förekommer dock inte att man utför Tawassul vid essenser (Dhawât), ställningar eller rättigheter, vilket i sin tur tyder på att det inte är lagstiftat och att de likväl inte inkluderas till det generella ”tillvägagångssättet” (Wasîlah) i de två omnämnda verserna.

1. Tawassul till Allâh (ta´âlâ) vid Hans Namn och Egenskaper.

Exempel på det är:

”Allâh, jag ber Dig vid att Du är den Nådige, den Barmhärtige, att Du förlåter mig.”

”Jag ber Dig vid Din Barmhärtighet som råder över allt, att Du är Nådig mot mig och förlåter mig.”

”Allâh, jag ber Dig vid Din kärlek till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…” eftersom Kärlek är en av Allâhs Egenskaper.

Bevis för att denna typ av Tawassul är lagstiftad, är Hans (´azza wa djall) Uttalande:

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa.” (7:180)

Ytterligare bevis är det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh, vid Din kunskap om det dolda och makt över skapelsen, låt mig leva så länge Du vet att det är bra för mig, och låt mig dö om döden är bra för mig.” (an-Nasâ’î och al-Hâkim. al-Hâkim förklarade den vara autentisk och adh-Dhahabî höll med honom.)

Likväl sade Anas bin Mâlik om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om något oroade honom, brukade han säga: ”Du Levande, skapelsens evige Vidmakthållare, jag söker skydd vid Din Barmhärtighet.” (at-Tirmidhî och al-Hâkim – hasan)

2. Tawassul till Allâh vid en god handling den bedjande har utfört

T ex att en Muslim säger:

”Allâh, vid min tro på Dig, kärlek till Dig och rättelse efter Ditt sändebud, förlåt mig…”

”Allâh, jag ber Dig vid min kärlek till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tro på honom, att Du underlättar det för mig…”

Denna typ av Tawassul är bra och vacker. Allâh har föreskrivit den och likaså är Han nöjd med den. Bevis för att den är lagstiftad, är Hans (ta´âlâ) Uttalande:

”Herre, vi tror; förlåt oss våra synder och förskona oss från Eldens straff!” (3:16)

Likväl hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en man säga:

”Allâh, jag ber Dig vid att jag vittnar om att Du är Allâh och att det inte finns någon gud än Du. Den Ende, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilka alla beror, som inte har avlat och inte är avlad och ingen finns som kan liknas Honom.” Han sade då:

”Han har bett Allâh vid Hans väldigaste Namn; den som frågar Honom vid det, får (det han bad för), och den som ber Honom vid det, bönhörs.” (Ahmad och Abû Dâwûd – sahîh)

3. Tawassul till Allâh vid en rättfärdig persons bön

T ex att en person befinner sig i en svår situation och vet att han har många brister hos Allâh. Således vill han ta till sig starkare tillvägagångssätt till Allâh (ta´âlâ). Därpå beger han sig till en person han tror gott om och att han är gudfruktig, eller innehar kunskap om Boken och Sunnah, och ber honom be till Herren. Detta är en ytterligare typ av föreskriven Tawassul vilken den rena Sunnahn har antytt. Bevis för det är berättelsen Anas bin Mâlik (radhiyâ Allâhu ´anh) rapporterade då han sade:

”Under tiden profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade på fredagsbönen, ställde sig en beduin upp och sade: ”Allâhs sändebud, egendomen har gått under, barnen hungrar och vägarna har skurits av; be Allâh att Han ger oss regn.” Han lyfte då på händerna och bad: ”Allâh, ge oss regn. Allâh, ge oss regn. Allâh, ge oss regn.” Vid Allâh! Det syntes varken några moln eller någonting annat i himlen och inte heller förekom det något hus mellan oss och berget Sala´. Vid Honom i Vars Hand min själ ligger i! Han hann inte ta ned dem, förrän molnen visade sig som berg, och inte heller hann han gå nedför predikstolen, förrän regnet rann genom hans skägg.” (al-Bukhârî)

Likaså rapporterade Anas bin Mâlik att det rådde torka och att ´Umar bin al-Khattâb bad om regn vid al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib. Han sade:

”Allâh, förr brukade vi göra Tawassul till Dig vid vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Du gav oss regn. Nu gör vi Tawassul till Dig vid vår profets farbror, så ge oss regn.” (al-Bukhârî)

Och Hâfidh Ibn ´Asâkir (rahimahullâh) rapporterade från Salîm bin ´Âmir al-Khabâ’irî att han sade:

”Det rådde torka och Mu´âwiyah bin Abî Sufyân och Damaskus invånare gick ut för att be om regn. Efter att Mu´âwiyah hade ställts sig på predikstolen, sade han: ”Var är Yazîd bin al-Aswad al-Djarshî?” Då ropade folket på honom och han fick tränga sig genom folkmassorna. Då beordrade Mu´âwiyah honom att komma upp till predikstolen och sätta sig vid hans fötter. Sedan sade Mu´âwiyah: ”Allâh, vi ber Dig om regn vid den bäste och främste bland oss. Allâh, vi ber Dig idag vid Yazîd bin al-Aswad al-Djarshî. Yazîd! Ta upp din händer till Allâh.” Han tog då upp händerna och likaså gjorde människorna. Plötsligt samlade sig molnen i väst som sköldar och det började blåsa. Därpå fick människorna regn så att de knappt kunde ta sig hem.”

Baserat på det som har nämnts, vet du nu att föreskriven Tawassul som texter i Boken och Sunnahn har angivit, det Salaf handlade utmed samt Muslimernas Samstämmighet, är:

  1. Tawassul vid Allâhs Namn och Egenskaper.
  2. Tawassul vid den tillbedjandes goda handling.
  3. Tawassul vid en rättfärdig persons bön.

Allt utöver detta består av meningsskiljaktigheter och vi tror och dyrkar Allâh (ta´âlâ) med att det varken är tillåtet eller föreskrivit.