Förbuden under månadsperioden

Publicerad: 2006-01-23
Författare: Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî
Källa: al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah (1/59-60)

Imâm Ibn Qudâmah sade:

”Menstruationen förbjuder kvinnan tio frågor:

1 – Bönen.

2 – Bönens plikt.

3 – Fastan.

4 – Tawâf.

5 – Qur’ân-läsning.

6 – Vidrörning av Qur’ânen.

7 – Vistelse i moskén.

8 – Samlag i vaginan.

9 – Skilsmässa.

10 – Skilsmässoperiod utmed månader.

Menstruationen ålägger bad (Ghusl), pubertet och skilsmässoperiod utmed den.”

1 – Bönen. Han (´alayhis-salâm) sade:

”Om menstruationsperioden har kommit, skall du låta bli att förrätta bönen.”1

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi hade våra menstruationsperioder på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Vi beordrades att ta igen fastan till skillnad från bönen.”2

2 – Om det hade varit obligatoriskt att göra det, skulle han ha beordrat att den också tas igen.

3 – Fastan. Däremot gäller dess plikt fortfarande. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Är det inte så att ni låter bli att förrätta bönen och fasta om ni får er menstruation?” De sade: ”Jo.”3

4 – Tawâf. Det vill säga runt Ka´bah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Â’ishah:

”Om du har fått din menstruation, skall du göra allt vallfärdaren gör. Det enda undantaget är att du inte skall göra Tawâf runt Huset till dess att du blir ren.”4

5 – Qur’ân-läsning. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varken den menstruerande kvinnan eller den sexuellt orene personen skall läsa Qur’ânen.”5

6 – Vidrörning av Qur’ânen. Han (subhânah) sade:

”Som ingen annan än de rena skall röra.”6

7 – Vistas i moskén. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag anser inte moskén vara lovlig för den menstruerande kvinnan.”7

8 – Samlag i vaginan. Han (subhânah) sade:

”Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena.”8

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör allt förutom samlag.”9

9 – Skilsmässa. När Ibn ´Umar skilde sig från sin menstruerande hustru, befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att ta tillbaka henne till dess att hon blir ren, återfår sin period och sen blir ren en andra gång. Därefter fick han skilja sig från henne om han ville det10.

10 – Skilsmässoperiod utmed månader. Efter att hon har fått sin menstruation, räknar hon sin skilsmässoperiod utmed menstruationsperioden. Han (subhânah) sade:

”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar.”11

Menstruationen ålägger….

1 – … bad (Ghusl). Han (´alayhis-salâm) sade:

”Låt bli att förrätta bönen så länge du har din menstruationsperiod. Därefter skall du bada och förrätta bönen.”12

2 – … pubertet… Det vill säga att flickan går in i puberteten när hon får sin menstruation. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh accepterar inte den menstruerande kvinnans bön utan slöja.”13

3 – … och skilsmässoperiod utmed den. Om hon har fått den, räknar hon sin skilsmässoperiod utmed den. Han (subhânah) sade:

”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar.”14

Innan hon fick sin menstruationsperiod, räknade hon sin skilsmässoperiod i månader. Han (ta´âlâ) sade:

”Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma tid gäller dem vars blödningar har uteblivit.”15

1al-Bukhârî (306) och Muslim (333).

2al-Bukhârî(321) och Muslim (335).

3al-Bukhârî (303).

4al-Bukhârî (305) och Muslim (384).

5at-Tirmidhî (131). Svag enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (192).

656:79.

7Abû Dâwûd (232). Den stämplas som god (Hasan) i ”Nasb-ur-Râyah” (az-Zayla´î) (1/194) och ”Talkhîs-ul-Habîr” (Ibn Hadjar) (1/140) samt svag i ”al-Irwâ’” (al-Albânî).

82:222.

9Muslim (302) och Abû Dâwûd (258).

10al-Bukhârî (2251) och Muslim (1471).

112:228.

12al-Bukhârî(319) och Muslim (333).

13Abû Dâwûd (641), at-Tirmidhî (377) och Ibn Mâdjah. Den förklaras vara autentisk i ”al-Irwâ’” (196).

142:228.

1565:4.