Förbjudet och obligatoriskt för Allâh?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 244

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att hans Herre (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”Mina slavar! Jag har förbjudit Mig själv orättvisa och förbjudit er vara orättvisa mot varandra. Behandla därför inte varandra orättvist.”1

Kanske frågar någon om det är möjligt att något är förbjudet eller obligatoriskt för Allâh? Jo, det är möjligt om det är Han själv som påbjuder eller förbjuder Sig något. Han (tabârak wa ta´âlâ) får ju döma som Han vill. Däremot är det inte tillåtet för oss att med hjälp av vår rationalitet säga vad Allâh inte får göra eller vad Allâh måste göra. Rationaliteten har ingen rätt att påbjuda eller förbjuda Allâh någonting. Det är bara Allâh (´azza wa djall) som har rätt till påbud och förbud. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Det är inte slavarna som har rätt mot Honom,

det är Han själv som åtar Sig den väldiga belöningen

1Muslim (2577) och Ahmad (5/160).