Förbjudet i alla fall

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (4/130-131)

1626 – Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:’

”När ni ber ska ni ta upp kläderna ovanför anklarna. Alla era kläder som vidrör marken hamnar i Elden.”

Mycket svag. Rapporterad av al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (2/3/400-401), al-´Uqaylî i ”adh-Dhu´afâ’ (338) och Ibn Hibbân (2/118).

Hadîthen betyder indirekt att det inte är obligatoriskt att lyfta upp kläderna ovanför anklarna utom bönen. Det går emot de autentiska hadîther som förbjuder kläder under anklarna i alla fall.