Förbjudet att titta på andras blygd

Muslim sade:

338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man skall inte titta på en annan mans blygd och en kvinna skall inte titta på en annan kvinnas blygd. En man skall inte ligga tillsammans med en annan man under ett enda tyg och en kvinna skall inte ligga tillsammans med en annan kvinna under ett enda tyg.”

Därom finns inga meningsskiljaktigheter. Inte heller om att det är förbjudet för mannen att titta på en kvinnas blygd och för kvinnan att titta på en mans blygd. Det är förbjudet enligt samstämmighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisade mannens beskådning av kvinnlig blygd, ty om han är förbjuden att titta på mannens blygd så kan mindre inte gälla kvinnas blygd. Förbudet gäller emellertid inte makar och slavägare.