Förbjudet att ligga under samma täcke

Muslim sade:

338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man skall inte titta på en annan mans blygd och en kvinna skall inte titta på en annan kvinnas blygd. En man skall inte ligga tillsammans med en annan man under ett enda tyg och en kvinna skall inte ligga tillsammans med en annan kvinna under ett enda tyg.”

Det är förbjudet att de båda ligger under samma täcke om de inte är påklädda. Det bevisar att det är förbjudet att vidröra någons blygd oavsett vilken kroppsdel som används vid vidrörningen. Det råder enighet om det. Det är en prövning som har blivit rådande och som många människor tar lätt på i badhusen. Således måste den närvarande skydda sin blick, sin hand och allting annat från andras blygd samt sin blygd från andras blickar, händer och allting annat. Den som ser någon brista i det måste fördöma honom. De lärde säger att plikten faller inte för att han tror att fördömandet inte accepteras. Han måste fördöma i alla fall så länge han inte fruktar att han eller någon annan råkar ut för problem och Allâh vet bättre.