Förbjudet att förtala länder och ledare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 121

Fråga: Kan vem som helst råda makthavarna?

Svar: Alla som förmår att råda med visdom, kunskap och korrekt avsikt måste råda. Det är inget krav att råda dem muntligt. Ett råd kan ske via mellanhänder och andra som kan framföra rådet till dem. Rådgivaren ska alltså göra det korrekt, antingen via brev eller också muntligt. Han ska dock inte skandalisera makthavarna ehuru de skulle vara dåliga. Det är inte tillåtet att skandalisera länder och makthavare. Det är inte tillåtet att stå på predikstolar och beskylla landet eller makthavarna för det ena och det andra. Det tyder på svagt förstånd, svag visdom och knapp kunskap och medför negativa följder.

Må Allâh benåda Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz; han brukade varna för det tillvägagångssättet. Att offentligt ta upp makthavarnas dåliga sidor är synd och skandalisering och ingalunda råd.