Förbjudet att fasta varje dag

3202 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som fastar varje dag kommer att kramas såhär av helvetet.”

Han formade fingrarna till en nia.

Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad” (514) och via honom al-Bazzâr i ”al-Musnad” (1041) och al-Bayhaqî (4/300): adh-Dhahhâk bin Yasâr berättade för oss, från Abû Tamîmah, från Abû Mûsâ, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är bra.

Hadîthen bevisar uppenbarligen att det är förbjudet att fasta varje dag. Den åsikten delade Ibn Hazm i ”al-Muhallâ” (7/12) som också argumenterade med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som fastar varje dag har varken fastat eller brutit fastan.”

Många lärda har försökt förkasta hadîthens bevisning genom att tolka den. Ibn Hibbân sade att hadîthen gäller den som till och med fastar ´Îd- och Tashrîq-dagarna. Värre än så är förklaringen som säger:

Det vill säga att helvetet kommer att bli så åtstramat för hans del, att han inte kommer in i det.”

Ibn Khuzaymah och andra citerade det från al-Muzanî. Ibn Hazm hade rätt när han avvisade honom och sade:

Det är både talfel och lögn. Det är talfel eftersom hadîthen säger att han kramas, inte att helvetet stramas åt. Det är lögn eftersom den nämns i samband med varning och förbud mot den fastan.”