Föraktfullt att läsa Qur’ânen i orent tillstånd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Irwâ’-ul-Ghalîl (2/244-245)

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Ibn Khuzaymah sade: ’Den som förbjuder den sexuellt orene från att läsa Qur’ânen utifrån denna hadithen, har inget bevis för det. Hadithen består inte av något förbud; den beskriver bara en handling, inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät bli att läsa på grund av sexuell orenhet. al-Bukhârî nämnde att Ibn ´Abbâs hade sagt att det är harmlöst för den sexuellt orene att läsa. Dessutom nämnde han i sin rubricering att ´Â’ishah sade: ’Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erinrade sig Allâh i alla lägen’.”1

´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadith rapporteras med sammanbunden berättarkedja hos bland andra Muslim. Ibn-ul-Mundhir rapporterade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sägning med sammanbunden berättarkedja i form av:

Ibn ´Abbâs läste sin dagliga rutin när han var sexuellt oren.”

Så heter det i ”Fath-ul-Bârî” vari det också står att al-Bukhârî, at-Tabarî och Ibn-ul-Mundhir ansåg det vara tillåtet för den sexuellt orene att läsa Qur’ânen. Deras argument var generaliseringen i ´Â’ishahs omnämnda hadith. Däremot sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag föraktar att erinra mig Allâh annat än i rent tillstånd.”

Detta är ett konkret bevis för att det är föraktfullt för den sexuellt orene att läsa. Ty hadithen handlar om svar på fredshälsning, vilket rapporteras hos Abû Dâwûd och andra med en autentisk berättarkedja. Det är uppenbart att Qur’ân-läsning är mer prioriterad än fredshälsning. Föraktlighet utesluter dock inte lovlighet, vilket är allom bekant. Utifrån denna autentiska hadith är det obligatoriskt att anamma den domen. Det är – om Allâh vill – den måttligaste åsikten.

1Talkhîs-ul-Habîr, sid. 51