För många bevis för vår dogm

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 20-21

Salafs uttalanden i sakfrågan finns i många böcker, men just nu kan jag bara nämna några exempel på dem. Nedan lyder några av dem:

1 – Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah av al-Lâlakâ’î.

2 – al-Ibânah av Ibn Battah.

3 – as-Sunnah av Abû Dharr al-Harawî.

4 – Usûl-us-Sunnah av Abû ´Umar at-Talamankî

5 – Alla uttalanden från Ibn ´Abdil-Barr.

6 – al-Asmâ’ was-Sifât av al-Bayhaqî.

Dessförinnan författades:

7 – as-Sunnah av at-Tabarânî.

8 – as-Sunnah av Abûsh-Shaykh al-Asbahânî.

9 – as-Sunnah av Abû ´Abdillâh bin Mandah.

10 – as-Sunnah av Abû Ahmad al-´Assâl al-Asbahânî.

Dessförinnan författades:

11 – as-Sunnah av al-Khallâl.

12 – Kitâb-ut-Tawhîd av Ibn Khuzaymah.

13 – Abûl-´Abbâs bin Suraydjs avhandling.

14 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av flera olika författare.

Dessförinnan författades:

15 – as-Sunnah av ´Abdullâh bin Ahmad.

16 – as-Sunnah av Abû Bakr bin al-Athram.

17 – as-Sunnah av Hanbal.

18 – as-Sunnah av al-Marrûdhî.

19 – as-Sunnah av Abû Dâwûd as-Sidjistânî.

20 – as-Sunnah av Ibn Abî Shaybah.

21 – as-Sunnah av Abû Bakr bin Abî ´Âsim.

22 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av ´Abdullâh bin Muhammad al-Dju´fî, al-Bukhârîs lärare.

23 – Khalqu Af´âl-il-´Ibâd av Abû ´Abdillâh al-Bukhârî.

24 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî.

25 – al-Haydah av ´Abdul-´Azîz al-Makkî.

26 – Alla uttalanden från Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î.

27 – Alla uttalanden från Imâm Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Yayhâ bin Yahyâ an-Naysâbûrî och deras jämlikar.

28 – Dessförinnan hade ´Abdullâh bin al-Mubârak och många andra av hans kaliber uttalat sig.

Vi har för många bevis i Qur’ânen, Sunnah och det sunda förnuftet för att nämna dem här. Jag vet att skolastikerna har sina tvivel, men de får ingen plats i detta utslag. För den som betraktar dem och vill veta sanningen om deras tvivel är saken enkel.

Så om grunden till deras förnekande och tolkande dogm härrör från avgudadyrkarnas, sabiernas och judarnas elever, kan man fråga sig hur en klok, för att inte tala om troende, person behagas av att anamma dessa människors väg till förmån för vägen som beträddes av Allâhs begåvade slavar profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga.