För att vara en kompetent student

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 34-37

Jag råder mig själv och er följande:

1 – Håll fast vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och dogm som härrör från Qur’ânen, Sunnah och Salaf (radhiya Allâhu ´anhum).

2 – Måna om Qur’ân-tolkningar som är baserade på rapporteringar, såsom Ibn Djarîrs, Ibn Kathîrs och al-Baghawîs respektive tolkningar. Dessa är riktiga Qur’ân-tolkningar. Därtill är det harmlöst att läsa Qur’ân-tolkningar som är relaterade till Fiqh och det arabiska språket. Det är också obligatoriskt att akta sig för Qur’ân-tolkningar som består av Ashâ´irahs dogmer, förvrängning av Allâhs egenskaper och dylikt.

3 – Måna om autentiska hadither i såväl de klassiska böckerna som andra. Numera har Sunnah tjänats väldigt mycket och autentiska hadither har särskilts från svaga – och lov ske Allâh för det. En av dem som har arbetat med det är al-Albânî (rahimahullâh) – må Allâh belöna honom för vad han har gjort för islam och muslimerna. Oftast är hans slutsatser korrekta och vi anser inte att han är felfri. Låt oss ha kunskap om autentiska hadither för att efterleva dem, och om svaga hadither för att undvika dem. Dessutom ska vi lägga vikt vid annan Hadith-relaterad kunskap som vetenskap om män, kritik och beröm och olika terminologier. Vi är skyldiga att måna om denna kunskap liksom vi månar om Qur’ânen.

4 – Läs dogmatiska böcker som är skrivna av imamer som Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd”, ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbals ”Kitâb-us-Sunnah” och al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”.

Vi måste forska i, läsa och måna om dessa böcker och böcker som är relaterade till dyrkan av Allâh allena och varnar för all sorts avguderi, som Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh), hans ättlingars och Nadjds lärdes böcker. Vi ska alltså läsa dessa böcker och ta in dem för att kunna skilja på korrekt dyrkan och inkorrekt dyrkan och avlägsna avguderi från monoteism.

Vi måste också läsa om Sunnah och innovationer så att vi kan känna igen folks innovationer och undvika dem. Först då hoppas vi på att vara kompetenta.