För att hamna i paradiset

Muslim sade:

14 – Abû Bakr bin Ishâq berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att:

En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” Han sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att jag skall vare sig göra mer eller mindre än så.” Efter att han hade gått iväg sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som vill se en man från paradiset skall titta på honom här.”

Det bevisar att mannen efterlevde sina plikter. Tillsynes vittnar hadîthen att han skall hamna i paradiset, att han uppfyllde sina plikter och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så utifrån uppenbarelse från Allâh.

Dessa hadîther bevisar att den som uppfyller sina plikter är räddad och hamnar i paradiset. Den som gör plikterna och avstår från förbuden tillhör de måttliga och den högra sidan. Allâh har ju inte ålagt människan mer än plikter.