Följeslagarnas syn på ödet

135 – Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâh (´azza wa djall) har skapat skapelsen och delat in den i två grupper. Till den ena sade Han: ”Gå in i paradiset” och till den andra sade Han: ”Gå in i helvetet” och Jag bryr mig inte”.”

136 – ´Abdullâh bin al-Hârith an-Nawfal sade:

”´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) predikade i Djâbiyah medan en armenisk biskop stod framför honom med en tolk. ´Umar sade: ”Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Han missleder, kan ingen vägleda.” Då sade biskopen: ”Allâh missleder ingen!” ´Umar sade: ”Vad säger han?” Tolken svarade: ”Inget.” Därefter sade ´Umar samma sak och det gjorde även biskopen. ´Umar sade till tolken: ”Vad säger han?” Tolken berättade då för honom vad biskopen hade sagt. Då sade ´Umar: ”Du ljuger, Allâhs fiende. Hade det inte funnits en pakt mellan oss, hade jag huggit halsen av dig! Allâh har skapat dig och misslett dig. Därefter kommer Han orsaka din död för att därefter kasta in dig i helvetet om Han så vill.” Därefter sade han: ”När Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam, skingrade Han hans avkomma. Han bestämde vem som skulle till paradiset och vad de skulle göra, och Han bestämde vem som skulle till helvetet och vad de skulle göra. Sedan sade Han: ”Dessa hör hit och dessa hör hit.”

137 – ´Ubaydullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Ka´b bin Mâlik sade:

”En dag nämndes ödet i ´Alîs närvaro. Han förde då in pek- och långfingret i munnen. Därefter tog han ut dem och kletade in sin arm med sin saliv. Sedan sade han: ”Jag vittnar att detta står skrivet i Bokens grund.”

Den som motsätter sig dessa män, har farit vilse från den Raka vägen.

138 – Abûl-Aswad ad-Daylî sade:

”Jag kom till Basrah som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ´Imrân bin al-Husayn befann sig i. Jag satte mig ned i en sittning och rätt som det var började de tala om ödet. Till sist hade de infekterat mitt hjärta. Jag gick då till ´Imrân bin al-Husayn och sade: ”Abû Nudjayd! Jag satt i en sittning i vilken de talade om ödet. De har infekterat mitt hjärta. Kan du berätta om ödet för mig?” Han sade: ”Ja. Du bör veta att om Allâh hade straffat himlens och jordens befolkning, hade Han inte gjort det orättvist. Och om Han hade benådat dem, hade Hans nåd omslutit dem alla. Om du skänker en mängd guld som motsvarar berget Uhud, kommer det inte att accepteras förrän du tror på ödet och det goda respektive onda i det. Du kommer att ge dig av mot al-Madînah. Däri kommer du att träffa Ubayy bin Ka´b och ´Abdullâh bin Mas´ûd.” Jag begav mig då mot al-Madînah och satt i en sittning i vilken Ubayy bin Ka´b och ´Abdullâh bin Mas´ûd var. Jag sade till Ubayy: ”Jag kom till Basrah och satt i en sittning i vilken de började tala om ödet. Till sist hade de infekterat mitt hjärta. Kan du berätta om ödet för mig?” Han sade: ”Ja.” Du bör veta att om Allâh hade straffat himlens och jordens befolkning, hade Han inte gjort det orättvist. Och om Han hade benådat dem, hade Hans nåd omslutit dem alla. Om du skänker en mängd guld som motsvarar berget Uhud, kommer det inte att accepteras förrän du tror på ödet och det goda respektive onda i det.” Därefter sade han: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Kom och tala med din broder!” Följaktligen berättade han samma sak för mig som Ubayy bin Ka´b.”

139 – ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”En tjänare kommer inte att känna smaken av tron förrän han tror på hela ödet och att han kommer att återuppstå efter döden.”

140 – ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Aldrig någonsin har det funnits otro efter ett profetkall, utan att den har varit sammanbunden med att förneka ödet.”

141 – Mudjâhid sade:

”Människor som förnekade ödet nämndes i Ibn ´Abbâs närvaro. Han sade: ”Allâh (´azza wa djall) reste Sig över Tronen innan Han hade skapat något. Det första Han skapade var pennan. Han beordrade den att skriva allt som skulle äga rum till Domedagen.”

142 – Ibn ´Abbâs sade:

”Allt som händer är förutbestämt, till och med att du sätter handen på din kind.”

143 – Tâwûs sade:

”Oförmåga och skicklighet är från ödet.”

144 – Ibn ´Abbâs sade:

”Vaksamhet hjälper inte mot ödet. Däremot avvärjs ödet av tillbedjan.”

145 – Tâwûs sade:

”Ibn ´Abbâs! Vad anser du om dem som talar om ödet?” Han sade: ”Visa mig en av dem.” Han sade: ”Vad skall du göra med honom?” Ibn ´Abbâs sade: ”Bryta hans nacke.”