Följeslagarnas enade förståelse

Trots att följeslagarna var muslimernas mästare och samfundets mest fullkomliga troende, delade de olika uppfattningar inom många förgreningsfrågor. Men – lov ske Allâh – de var inte oense inom en enda fråga som berörde Allâhs namn, egenskaper och handlingar. Där bekräftade alla, från den förste av dem till den siste av dem, det som sägs i Qur’ânen och Sunnah. Ingen kallade de frågorna för tolkning (تأويل). Ingen vinklade dem. Ingen upphävde dem. Ingen drog paralleller med dem. Ingen sade att det ordagranna måste tolkas och förstås metaforiskt. Alla godtog dem, underkastade sig dem och accepterade dem med tro och högaktning.