Följeslagarna hade en enad troslära

publicerad
10.05.2011

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (3/223-225)

Följeslagarna – må Allâh vara nöjd med dem – hade inga delade uppfattningar inom Islâms grunder; varken inom Tawhîd, förutbestämmelsen, ledarskapet eller domarna. De hade inga delade uppfattningar inom detta med ord, för att inte tala om med våld och vapen.

De bekräftade Allâhs egenskaper som Han hade bekräftat åt Sig själv samtidigt som de nekade att de jämförs med skapelsens egenskaper.

De bekräftade förutbestämmelsen på samma sätt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade berättat om den. De bekräftade påbud och förbud, löfte och hot. De bekräftade att Allâhs skapelse handlar utmed Hans vishet och beordring. De bekräftade att tjänarna har kraft och förmåga till handlingar samtidigt som de bekräftade förutbestämmelsen.

Det fanns ingen på deras tid som ansåg förutbestämmelsen vara en ursäkt för synder och otro. Det fanns ingen på deras tid som förnekade Allâhs kunskap, allomfattande vilja, allmänna styrka och att Han hade skapat allting. Det fanns ingen som nekade Allâhs gåvor och välvilja till de troende och lydiga och att det är Han som har särskilt dem med dessa gåvor och välviljor i stället för de otrogna och syndiga.

Det fanns ingen som ansåg att tjänaren kunde vara utan Allâh för ett ögonblick och att det finns någon rörelse och styrka utan Honom.

Det fanns ingen som ansåg det vara möjligt för Honom att mana till otro och avguderi och förbjuda monoteistisk dyrkan. Det fanns ingen som ansåg det vara möjligt för Honom att låta Iblîs och Farao träda in i paradiset medan profeterna träder in i helvetet etc.

Det fanns ingen som hade Qadariyyahs eller Djabariyyahs åsikt.

Det fanns ingen som ansåg att muslimska stora syndare skulle hamna i helvetet för alltid. Det fanns ingen som förnekade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling till de stora syndarna.

Det fanns ingen som sade att syndarnas tro är som profeternas tro.

Faktum är att det har rapporterats autentiskt att personen som har en atomvikt av tro i hjärtat kommer att få komma ut ur elden via profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. De sade att människorna har olika tro och att den stiger och sjunker.

Följeslagarna sade inte att Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân inte var makthavare och att deras maktinnehav var ogiltigt. De sade inte heller att deras maktinnehav hade bevis från Qur’ânen och Sunnah. De sade inte att det fanns någon efter mordet på ´Uthmân som var bättre och lämpligare som makthavare än ´Alî.

Dessa grunder som människorna blev oenade om efter följeslagarna, var följeslagarna enade om. De tvistade inte om dem med ord och dispyter, för att inte tala om med våld.

Den som läser samtliga samfunds historia kommer att se att det aldrig har funnits något folk som var så enat om vägledning och upprättning och så långt borta från prövning och splittring som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som för övrigt var de bästa skapelserna. Det bevittnade Allâh om och sade:

”Ni utgör de bästa samfund som fått uppstå för människorna.”1

1 3:110