Följ Salaf och akta er för förstörelse

Den femte hadîthen: Den återberättas av ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de barmhärtiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som autentiserade den.

Vad menade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

… så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”?

Vem annan än Allâh (ta´âlâ) erhåller nåd? Ingen. Han är den Allsmäktige, den Nåderike, den Höge, den Givmilde. Detta är överensstämmande med Allâhs (ta´âlâ) ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”2

Du ser hur de två verserna och hadîthen klargör tydligt att Allâh är ovanför himlen och ovanför tronen. Tronen är den högsta och största skapelsen. Han behöver inte tronen men tronen behöver Honom. Förnekare! Ångra er för er förnekelse, tro på det som har uppenbarats, följ Salaf och akta er för förstörelse.

1al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

267:16-17