Följ och kalla till Sunnah

32 – Allahs sändebud sade:

Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî Husayn bin al-Hârith: Jag hörde an-Nu´mân bin Bashîr säga:

Allahs sändebud vände sig om mot människorna och sade…” Där efter såg jag dem stå axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl.”

Berättarkedjan är autentisk.

Jag uppmanar alla muslimer i allmänhet och moskéimamerna (som månar om att följa honom och eftersträvar att uppliva hans Sunnah) i synnerhet att också praktisera denna Sunnah, ivra efter den och kalla människorna till den så att alla kan enas om den. På så sätt skall de undkomma hotet:

… eller också delar Allah på era hjärtan.”

Jag fick reda på att en kallare tar lätt på denna praktiska Sunnah som praktiserades av följeslagarna och godkändes av profeten. Han pikade på att profeten inte lärde dem göra så. Dels verkar han inte ha insett att följeslagarna förstod hadîthen på det här viset, dels verkar han inte ha insett att han godkände deras handling. Det räcker för Ahl-us-Sunnah för att de skall anse att handlingen är föreskriven. Ty den närvarande ser något den frånvarande inte ser och följeslagarna är ett folk vars efterföljare inte är olyckliga.