Fem villkor för uppror mot ledaren

Publicerad: 2011-11-04
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (45 B)

 

En annan princip som det råder oenighet om mellan Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´ah är uppror mot ledarna. Harûriyyah, Khawâridj, gjorde uppror mot den muslimske ledaren. De gjorde Takfîr på honom och stred mot honom. Till följd därav tillät de muslimernas blod att spillas.

Vad gäller Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, säger de att de är ålagda att lyssna och lyda makthavaren även om han skulle göra stora och trotsiga synder så länge de inte är en klar och tydlig otro. I så fall strider vi mot honom förutsatt att striden inte bidrar med en ondska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man gör uppror mot makthavarna om inte följande villkor uppfylls. Han sade:

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”

Det är fyra villkor:

1 –  ”… om ni ser…” Det vill säga med era egna ögon ser, eller känner till, otro och inte endast en trotsig synd om man så skulle se honom falla i otukt, stjäla eller döda någon utan rätt utan att anse det vara tillåtet. I detta fall är han inte otrogen. Han är en trotsig syndare som vi inte får göra uppror mot.

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… otro…”

3 – ”… klar och tydlig…” –  Det vill säga en odiskutabel otro som inte kan förstås på något annat sätt. Skulle man kunna förstå och tolka den på ett annat sätt, skall vi varken göra Takfîr på honom eller uppror mot honom.

4 –  ”… som ni har bevis för från Allâh.” – Det vill säga att den klara och tydliga otron som vi har sett inte skall förstås via jämförelser och liknande, utan via klara och tydliga bevis från Qur’ânen och Sunnah. Detta är fyra villkor.

Det finns ett femte villkor som har sin grund i andra bevis, nämligen förmågan till att störta den otrogne makthavaren som har hädat med en klar och tydlig otro som vi har bevis för från Allâh. Vi skall alltså ha förmåga. Om vi inte har förmåga, blir ondskan som vi vill utrota större än vad den är i nuläget. I stället får man förbättra läget på ett annat sätt så gott man kan.

Således gör vissa bröder, som har en islamisk vaksamhet och religiositet, fel när de gör uppror mot sina makthavare. Allâh är vis. Det är Han som ger några av de orättfärdiga makt över de andra. Tro inte att om vissa makthavare utsätter andra för orättvisa eller angrepp att det händer bara för att Allâh vill så. Nej, det sker utav en vishet. Allâh sade:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

”Så ger Vi några av de orättfärdiga makt över de andra, på grund av de [onda] handlingar som de begår.”1

Makthavarna ger sig endast på medborgarna på grund av medborgarna själva:

”Såsom ni är styrs ni.”

Vissa människor som försöker göra uppror mot sina makthavare, även om det är med våld, gör fel. Först och främst måste vi ha kunskap om vad makthavarna verkligen har gjort. Man kan inte tro på endast rykten. Vi har hört många falska rykten om makthavarna och andra som visade sig vara grundlösa. Därför säger hadîthen:

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro…”

Om vi verkligen ser detta med våra ögon eller får reda på det av många, pålitliga källor, måste vi konfrontera det med Qur’ânen och Sunnah för att se om det är otro eller synd.

Om vi tror att det är otro, måste vi titta om vi har ett bevis för det från Allâh. Är det en klar och tydlig otro som inte kan förstås på något annat sätt? Det kan vara otro samtidigt som dess utövare ursäktas på grund av missuppfattning. Den måste alltså vara klar och tydlig som inte kan misstolkas.

Därtill måste vi ha ett definitivt och klart bevis för det från Allâh.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte dessa villkor för uppror mot ledarna, som kan uppfattas som svåra av vissa, just för att upproret medför större nackdel än den befintliga nackdelen.

Ni ser frukterna av revolterna. Är människorna lyckligare efter revolterna än vad de var innan revolterna? Aldrig. Tvärtom. Vi behöver inte peka ut något särskilt land eftersom det är klart och tydligt.

Vi råder muslimerna att inte ha bråttom i dessa frågor. Om de får en makthavare som ger sig på dem, skall de be Allâh vägleda honom och skona dem från honom och härda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ser något förhatligt hos sin ledare, skall han härda. Den som lämnar samlingen med ett avstånd som sträcker sig från tummen till lillfingret och dör, dör den hedniska tidens död.”

Man måste härda och råda.

Detta är också en av de viktiga principerna inom vilka Ahl-ul-Bid´ah skiljer sig åt från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Du finner hur de gör uppror mot ledarna och hur konsekvenserna endast blir värre. Vad är det som har splittrat samfundet efter att de gjorde uppror mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) om inte detta?

1 6:129