Fel att be Allâh benåda an-Nawawî?

Fråga: En kvinnlig student och kallare besväras av att be Allâh benåda Imâm an-Nawawî (rahimahullâh). Hon tycker att hon på så sätt visar vaksamhet för Salafs lära och anser att han hade en felaktig dogm.

Svar: Bröder! Det är inte korrekt. Alla förfelar vi och de bästa som förfelar är de som ångrar sig. Imâm Abû Zakariyyâ an-Nawawî är en av islams imamer och muslimernas lärda. Han hade vaksamhet för religionen och muslimerna. Han hade en djup kunskap om Sharî´ah. Han var Faqîh, Muhaddith, lingvist och grammatiker. Han hade bra åsikter och sunda teorier.

Låt säga att han misstolkade Allâhs egenskaper. Han ursäktas. Hans fina sidor och dygder täcker hans fel. Han var en av imamerna. Be för honom och be Allâh benåda honom. Muslimen älskar honom, tycker om honom och ber för honom.