Fastan i Shawwâl

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)
Källa: Nayl-ul-Awtar (4/724)

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som fastar i Ramadhân och därefter fullföljer den med sex dagar av Shawwâl, har fastat motsvarande ett år.”

Rapporterad av Muslim (2750), Abû Dâwûd (2433), at-Tirmidhî (759) och Ibn Mâdjah (1716). Den förekommer även hos Ahmad (5/417) via Djâbir.

Denna hadîth har använts som bevis för att det är rekommenderat att fasta sex dagar av Shawwâl. Denna åsikt har bland andra ash-Shâfi´î, Ahmad, Dâwûd m fl. Däremot säger Abû Hanîfah och Mâlik att det är föraktfullt att fasta dem. Som bevis använder de sig utav att man kan få för sig att det är obligatoriskt. Detta resonemang är fel och passar inte en förnuftig människa, än mindre en lärd dito. I så fall kan man säga samma sak om alla andra typer av frivillig fasta, vilket ingen gör.

Mâlik anser det vara föraktfullt att fasta dessa dagar bara för att han inte sett någon av de lärda göra det, vilket han säger i ”al-Muwatta’”. Men bara för att människorna inte handlar enligt en Sunnah, betyder det inte att handlingen i sig inte är Sunnah. an-Nawawî sade i ”Sharh Sahîh Muslim”:

”Våra kollegor sade att det är bäst att fasta de sex dagarna efter varandra efter Fitr-dagen. Om man däremot skulle dela upp dem eller skjuta upp dem från början av Shawwâl till slutet, anses man fortfarande ha uppnått det goda i att följa upp sin fasta från Ramadhân, ty man har ju trots allt  fullföljt Ramadhân med sex dagar av Shawwâl. De lärda säger att denna fasta motsvarar ett helt år eftersom en god handling motsvarar tio stycken; Ramadhân motsvarar tio månader medan de sex dagarna motsvarar två månader. Detta har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
i an-Nasâ’îs bok.”