Fastan i Dhûl-Hidjdjah

Publicerad: 2011-10-29
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 353

I al-Musnad och Sunan-böckerna rapporteras det från Hafsah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att fasta ´Ashûrâ’-dagen, tio dagar [i Dhûl-Hidjdjah] och tre dagar av varje månad. Det råder dock oenighet kring berättarkedjan.

Det har rapporterats från vissa av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att fasta de nio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah. En av dem som fastade de tio dagarna var Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Dessutom har det redan nämnts hur al-Hasan, Ibn Sîrîn och Qatâdah ansåg det vara förträffligt att fasta dem. Denna åsikt har de flesta, eller åtminstone många, lärda.

I Muslims ”as-Sahîh” rapporteras det via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att hon sade:

”Jag har aldrig sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta de tio dagarna.”1

I en annan rapportering sade hon:

”… under de tio dagarna.”

Imâm Ahmad har olika svar på den här hadîthen:

1 – Hafsahs hadîth säger rena motsatsen och det råder oenighet om berättarkedjan till ´Â’ishahs hadîth. al-A´mash rapporterade den med en sammanbunden kedja medan Mansûr rapporterade den via Ibrâhîm med en avbruten kedja. På samma sätt har andra lärda svarat och att om ´Â’ishahs hadîth nekar medan Hafsahs hadîth bekräftar, går den bekräftande hadîthen före då personen som bekräftar vet mer än den som förnekar.

2 – ´Â’ishahs hadîth betyder att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte fastade alla tio dagar och att Hafsahs hadîth betyder att han fastade de flesta dagarna. Således skall man endast fasta vissa av dess dagar. Den här kombinationen är korrekt utmed rapporteringen ”… de tio dagarna” och osannolik, eller till och med omöjlig, utmed rapporteringen ”… under de tio dagarna”.

Ibn Sîrîn föraktade att det sägs att man har fastat de tio dagarna då man kan få för sig att ´Îd-dagen också skall fastas. I stället skall det sägas att man har fastat de nio dagarna. Men när fastan bifogas de tio dagarna, menar man fastan under den tid som är tillåten att fasta.

1 Muslim (1176).