Får man ge pengar i Zakât-ul-Fitr?

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Madjmû´ Fatâwâ Samâhat-ish-Shaykh ´Abdil-´Azîz bin Bâz (3/94-96)

 

Fråga: Får man ge pengar i Zakât-ul-Fitr?

Svar: Vi känner inte till att någon av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade gör det. De var de kunnigaste människorna om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och tillika var de ivrigast med att handla enligt den. Om de hade gjort något liknande, skulle det ha rapporterats från dem. Allâh sade:

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som ser fram mot [mötet med] Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”[1]

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras fotspår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.” [2]

På så sätt klargörs det för den som letar efter sanningen att det inte är tillåtet att betala Zakât-ul-Fitr i pengar. Inte heller blir den som gör det belönad, ty hans handling motstrider de Sharî´ah-baserade bevisen.


[1] 33:21.

[2] 9:100.