Får en sen grupp människor be bakom en ensam person?

Fråga 40: Om en grupp människor går in i moskén efter att den första samlingen har bett klart och ser att en man ber ensam, får de be bakom honom?

Svar: Den mest överväldigande åsikten är att de ber för sig själva. De skall ledas av personen som kan mest av Qur’ânen. Ty de är fler än han. Det är också upp till honom. Antingen avbryter han sin bön och ber med dem eller också fullbordar han sin bön. Det räcker att en ber med honom så att han kan få be i samling. Det är dock harmlöst att ledas av en person som redan ber ensam. Deras bön är giltig ehuru han inte avsåg att leda dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om mannen som kom in i moskén efter att ha gått miste om samlingsbönen:

”Vem kan skänka välgörenhet till honom och be med honom?”1

1Abû Dâwûd (574), Ahmad (11613), al-Hâkim (1/209), Ibn Hibbân (2398) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam as-Saghîr” (606) och (665). Autentisk enligt al-Albânî i ”at-Ta´lîqât al-Hisân ´alâ Sahîh Ibn Hibbân” (7/574).