Falska anklagelser mot Ibn Taymiyyah kring resningen och nedstigningen

Abû Zahrah sade:

Det är vad deras dogm leder till. Hur mycket de än försöker avfärda liknelse så är den fastklistrad på dem. Ibn Taymiyyah kom en generation efter honom och sade att den gemensamma faktorn är namnet till skillnad från realia. Om de förklarar resningen ordagrant och säger att det är en sittning, faller de oundvikligt i antropomorfism. Och om de förklarar den på ett immateriellt sätt faller de i tolkningen som de förbjuder.”1

Ta det lugnt, ädle Shaykh! Du vet mycket väl att Ibn Taymiyyah inte alls förklarar resningen såsom du säger, utan bara som höghet. Varför försöker du få läsaren att tro något annat? Hans böcker är ju fulla av det. Varför rättar du dig inte efter dina riktlinjer och citerar Ibn Taymiyyah när du ändå förklarar hans dogm och åsikter? Eller får du ångest av korrekta citat varför du tillskriver honom osanning? Ibland gör du det indirekt, som här, och ibland direkt, som i ”al-Madhâhib al-Islâmiyyah” när du skrev om Salafiyyah och Imâm Ibn Taymiyyah:

De bekräftar alla Hans (subhânah) egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Också bekräftar de Hans befästning (الإستقرار) över tronen.”2

Var ser du Ibn Taymiyyah tala om befästning över tronen? Befästning är utöver höghet och termen nämns inte i Qur’ânen och Sunnah. Således ser vi hur Hâfidh adh-Dhahabî fördömde flera stycken som brukade den termen. Abû Zahrah sade i samma bok:

”Ibn Taymiyyah fastställer att Salafs dogm går ut på att bekräfta allt som står i Qur’ânen av höghet, låghet och resning över tronen.”3

Han sade på sidan innan:

”Han upprepar denna fras och understryker att Allâh stiger ned varpå Han är uppe någonstans och nere någon annanstans – utan föreställning.”

Var fastställer och bekräftar Ibn Taymiyyah lågheten? Jag anar starkt att Shaykh Abû Zahrah kom fram till den påstådda lågheten via hadîtherna om nedstigningen och sedan tillskrev den Ibn Taymiyyah. På samma sätt förstod han att de resningsrelaterade verserna betyder befästning varpå han tillskrev det Ibn Taymiyyah. Det är felaktiga anklagelser mot honom, det vet han som studerar hans böcker med förståelse och begrepp och inte bara skumläser dem för att citera honom i hans biografi och fylla raderna.

Att han tillskrev Ibn Taymiyyah allt detta får mig att inse att han inte förstod Ibn Taymiyyah och hans dogm väl. Förmodligen har han inte läst alla Ibn Taymiyyahs aktuella, tryckta forskningar, än mindre hans manuskript. En av dem är Ibn Taymiyyahs ”Sharh Hadîth-in-Nuzûl”. Däri fastställer han (rahimahullâh) att Allâhs nedstigning fordrar inte alls att Han hamnar under tronen och tronen över Honom. En sådan företeelse implementeras på skapelserna medan Allâh är exempellös.

Ibn Taymiyyah sade:

”Vissa ignoranter tror att när Allâh stiger ned till den nedersta himlen, vilket hadîthen säger, hamnar tronen över Honom, vilket innebär att Han omges av två skapelser. En sådan uppfattning motstrider Salafs enighet, Qur’ânen och Sunnah.”4

1Ibn Taymiyyah, sid. 272

2Ibn Taymiyyah, sid. 320

3Ibn Taymiyyah, sid. 322

4Minhâdj-us-Sunnah (2/248).