Exempel på okunniga författare som talar falskt och syndigt

Efter islam sägs det inte att det råder en Djâhiliyyah, hednisk epok. Djâhiliyyah försvann med islam. Numera finns det kunskap som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har lämnat efter sig. Efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upphörde den allmänna Djâhiliyyah. Dock kan dess drag finnas kvar i vissa individer och muslimska folkgrupper. Det är emellertid falskt att säga att alla dagens människor infinner sig i en Djâhiliyyah, vilket vissa okunniga författare1 faktiskt säger. Somliga okunniga författare kan överdriva och beskriva den här tiden i form av ”1900-talets Djâhiliyyah”2. Det är ett syndigt begrepp och falskt sagt, vilket Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har klargjort i ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm”.

1Sayyid Qutb sade:

”Inom den hedniska tidens ramar hamnar de där samhällena som påstår sig vara muslimska. De hamnar inte innanför ramarna för att de anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas och inte heller för att de dyrkar någon annan än Allâh – de hamnar innanför dem för att de inte underkastar sig Allâh allena i sina livsstilar. Även om de inte anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas så ägnar de gudomlighetens specifikaste aspekt åt någon annan än Allâh när de inte styr med Allâhs lag…

När detta är klargjort fastställs det islamiska förhållandet till dessa samhällena i form av att vägra erkänna deras islam och legitimitet.” (Ma´âlim fît-Tarîq, sid. 101)