Exempel på helvetets folks utseende

al-Bukhârî rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mellan den otrognes två skuldror är det lika långt som det tar för en snabb ryttare att rida i tre dagar.”1

I Muslims formulering står det:

“Mellan den otrognes två skuldror i Elden är det lika långt som det tar för en snabb ryttare att rida i tre dagar.”

Muslim rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den otrognes hörntand är som Uhud och hans huds tjockhet är en tredagar lång resa.”2

at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“På Domedagen kommer den otrognes hörntand att vara som Uhud. Hans lår kommer att vara som Baydhâ’ och hans ända kommer att motsvara i Elden en tredagar lång resa som Rabadhah.”3

Vad gäller Rabadhah, så är det avståndet mellan al-Madînah och Rabadhah. Baydhâ’ är ett berg.

Dessutom rapporterade han att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den otrognes hud kommer att vara fyrtiotvå armslängder tjock. Hans hörntand kommer att vara som Uhud och hans ända kommer att vara som avståndet mellan Makkah och al-Madînah.”4

Zayd bin Arqam sade:

“En man från Elden kommer att vara så väldig i Elden, att en av hans kindtänder kommer att vara som Uhud.”5

Rapporterad av Imâm Ahmad.

Ibn ´Abbâs sade:

“Vet ni hur brett helvetet är?” De sade: “Nej.” Då sade han: “Det stämmer. Jag svär vid Allâh att ni inte vet att avståndet mellan deras öronsnibbar och axlar motsvarar en färd på sjuttio år. Däri finns dalar av var och blod.” De sade: “Floder?” Han sade: “Nej. Dalar.”6

Liknande straff har nämnts rörande de muslimska syndarna. Ahmad, Ibn Mâdjah och al-Hâkim rapporterade från al-Hârith bin Qays att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det kommer att finnas människor från mitt samfund som kommer att bli så väldiga i Elden, att de blir till en av dess hörn.”7

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Där skall deras ansikten svedas av Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas.”8

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Allâhs ord “… och deras anletsdrag förvridas i en grimas”:

“Elden kommer att bränna dem så att överläppen krymper till halva huvudet medan underläppen faller ned så att den kommer nära naveln.”9

Rapporterad av Imâm Ahmad, at-Tirmidhî och al-Hâkim och båda sade att den är autentisk.

Vad gäller deras ålder, så kommer de att vara lika gamla som paradisets folk. Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“De som dör och hör till paradisets folk, unga som gamla, kommer att föras tillbaka till paradiset trettio år gamla och de kommer aldrig att bli äldre. Detsamma gäller Eldens folk.”10

Rapporterad av at-Tirmidhî. I de andras rapporteringar står det:

“Trettiotre år gamla.”

Det har även rapporterats att vissa kommer att ha två tungor och två ansikten av eld. Abû Dâwûd rapporterade i sin “as-Sunan” från ´Ammâr att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som hade två ansikten i detta liv kommer att ha två tungor av eld på Domedagen.”11

Vissa förvandlas till fula skepnader. al-Bukhârî rapporterade att när Ibrâhîm medlar för sin fader, kommer det att sägas till honom:

“Ibrâhîm! Titta bakom dig!” Då ser han en smutsig ödla. Den kommer att tas i lemmarna och kastas in i elden.”12

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta.”13

Abûl-´Âliyah sade om Allâhs ord “lägre än de lägsta”:

“I Elden i skepnaden av grisar.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

1 al-Bukhârî (6551) och Muslim (2582).

2 Muslim (2851).

3 at-Tirmidhî (2581).

4 at-Tirmidhî (2581).

5 Ahmad (4/367).

6  Ahmad (6/171), at-Tirmidhî (3241) och al-Hâkim (2/436).

7  Ahmad (4/212), Ibn Mâdjah (4323) och al-Hâkim (4/593).

8 23:104

9 Ahmad (3/88), at-Tirmidhî (3175) och al-Hâkim (2/395).

10  at-Tirmidhî (2565).

11 Abû Dâwûd (4873).

12 al-Bukhârî (3350).

13 95:4-5