Eviga namn och egenskaper

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 48

´Amr bin al-Makkî sade:

”Du ska veta – må Allâh benåda dig – att Allâh är en, olika alla andra. Han är ensam, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Därefter sade han:

”Han har haft Sina klara namn i alla tider. Han (ta´âlâ) har inte fått någon ny egenskap som Han tidigare varit utan, inte heller något nytt namn som Han (tabârak wa ta´âlâ) tidigare har saknat. Han har alltid varit Vägledaren och Han kommer att vägleda, har alltid varit Skaparen och Han kommer att skapa, har alltid varit Försörjaren och Han kommer att försörja, har alltid varit Förlåtaren och Han kommer att förlåta, har alltid varit Handlaren och Han kommer att handla. Han reste Sig inte utan att Han alltid har haft den egenskapen. Därför beskrivs Han med den i enlighet med Sin handling. Allâh (ta´âlâ) sade också:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

Det betyder att Han ska komma i framtiden. Namnet har inte kommit efter handlingen. Han är alltså den Kommande som kommer att komma. Hans ankomst kommer att vara Hans egenskap som inte kan föreställas eller liknas. I och med att det handlar om Herrens handling, är det omöjligt att föreställa sig den Dyrkades beskaffenhet. Se därför till att undvika de båda riktningarna; förneka inte och likna inte. Nöj dig med det som Allâh har nöjt Sig med i förhållande till Sig själv. Stanna vid Hans besked om Honom. Underkasta dig, underkuva dig och bekräfta utan spekulationer.”

189:22