Ett bad för ett ändamål, två bad för två ändamål

Efter att Ibn Hazm hade sagt att den som är sexuellt oren en fredag åläggs två bad – ett bad för den sexuella orenheten och ett bad för fredagen – sade han:

”Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.”1

Dessutom sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”2

Därför är det självklart att personen är ålagd att bada alla bad för sig. Med det sagt är det falskt att tro att en handling täcker flera handlingar samtidigt. Lika självklart är det att den som avser en sak uppnår bara det som han har avsett och ingenting annat. Den som med ett bad avser flera bad på en gång har gått emot ordern, ty han är befalld att ta ett fullkomligt bad för varje ändamål. I detta fall gör han inte det. Badet kan inte delas upp. Alltså är hans handling ogiltig eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.””34

Därpå nämnde han de Salaf som delade hans åsikt om att ett bad är ogiltigt för flera ändamål. Några av dem är Djâbir bin Zayd, al-Hasan, Qatâdah, Ibrâhîm an-Nakha´î, al-Hakam, Tâwûs, ´Atâ’, ´Amr bin Shu´ayb, az-Zuhrî och Maymûn bin Mihrân. Sedan sade han:

Den åsikten delar även Dâwûd och våra kollegor.”

Det kan vara bra att lägga dit Abû Qatâdah al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh). al-Hâkim rapporterade via Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah som sade:

Min fader kom hem till mig en fredag medan jag badade. Han sade: ”Badar du på grund av sexuell orenhet eller fredagen?” Jag sade: ”På grund av sexuell orenhet.” Då sade han: ”Bada igen. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som badar en fredag är i ett rent tillstånd fram till nästa fredag.”56

al-Hâkim sade:

Hadîthen är autentisk och i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med.

Om Abû Qatâdah hade ansett att ett bad räcker för två ändamål, skulle han inte befallt honom att bada för fredagen också. I stället han hade bara sagt åt honom att avse fredagsbadet i badet för den sexuella orenheten.

198:5

2al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

3Muslim (1718).

4al-Muhallâ (2/43).

5God enligt al-Albânî i ”Tamâm-ul-Minnah”, sid. 128.

6al-Hâkim (1/282).