Enighet om kvinnans täckelse

Muslimerna är enade om att böner som består av fyra Raka´ât inte får förkortas till två ehuru de var två i begynnelsen. De har två åsikter om tillägg i dyrkan anses vara avskaffning.

De är också enade om att kvinnor måste täcka sig. Om avtäckandet i begynnelsen var tillåtet utifrån principen att allt är tillåtet till motsatsen bevisas, så är avtäckandet inte alls avskaffat. Och om avtäckandet handlade om föreskrivet tillstånd som sedermera avskaffade en tidigare föreskrift, så är avtäckandet avskaffat. Det första alternativet förmodas vara mer korrekt.