Endast den rene skall röra Qur’ânen

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

”Som inga andra än de rena skall röra.”1

Jag hörde Shaykh-ul-Islâm [Ibn Taymiyyah] argumentera med denna vers för att den orene inte får röra vid Mushaf och sade att versen agerar som en observation och antydan. I och med att Skriften i himlen endast rörs av de renade skall även Skriften i våra händer röras av de rena. Hadîthen stammar från denna vers. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”

Författarna till Sunan-böckerna rapporterade via az-Zuhrî, från Bakr bin Muhammad bin ´Amr bin Hazm från hans fader, från hans farfar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ett brev till jemeniterna vari han skrev om rekommendationerna, plikterna, blodspengarna och att:

“Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”

Ahmad sade:

”Jag hoppas att den är autentisk.”

Han sade också:

”Det råder inga tvivel om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har skrivit det.”

Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

”Brevet är känt hos historikerna, allmänt bekant hos de lärda. Det är så känt att det inte finns något behov av en berättarkedja. Det är nästintill rapporterat mångfaldigt då människorna har accepterat det med godkännande och kunskap.”

Därefter sade han:

”Brevet är allmänt känt hos de lärda. Nästan allt som står däri råder det samstämmighet om.”

Det har rapporterats av Ibn Hibbân i hans ”as-Sahîh” och Mâlik i hans ”al-Muwattâ’”.

156:79