En påhittad och obegriplig åsikt

al-Qurtubî sade i ”al-Asnâ”:

De flesta företrädare och efterträdare – skolastiker vill säga – menar att om Skaparen måste frånkännas riktning och begränsning måste Han dessutom frikännas allt vad riktning och begränsning innebär. Följaktligen frikänner de Skaparen en riktning. Enligt dem är Han inte uppe. Ty det skulle i så fall innebära att Han är på en plats och begränsad, vilket i sig fordrar rörelse och stillhet för begränsning, förändring och uppkomst. Så säger skolastiker.”

Det resonemanget brukas av dem som dementerar Herrens (´azza wa djall) höghet. Citaten i Qur’ânen och Sunnah, uttalanden från Salafs imamer och naturligheten är något de bara vänder ryggen åt. Deras teori kan tillämpas på skapelser, men Allâh är ju inte lik någon. De konkreta texternas fordringar är förvisso sanna, men vi säger ingenting som inte har rapporterats.

Därtill håller vi inte alls med att Skaparens höghet över tronen och himlarna fordrar att Han är begränsad och i en riktning. Allt under tronen är begränsat och i en riktning, men inte det som är ovanför den. Allâh är ju ovanför Sin tron, något den första generationen var överens om. Den normen förespråkade de för att avvisa Djahmiyyah som påstod att Han är överallt och argumenterade med Hans ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”1

De två åsikterna var kända på efterföljarnas och deras efterföljares tid och bäggedera är logiska överlag. Vad den tredje och senare uppfunna åsikten gör gällande att Han (ta´âlâ) är vare sig inom platser, utom platser, ovanför Sin tron, sammanbunden med skapelsen eller frånskild från den, begränsad eller distanserad från Sina skapelser, i riktningar eller utom riktningar och så vidare, så är den bara obegriplig och oförståelig. Lägg till det att den går emot verserna och rapporteringarna. Fly därför med din religion och akta dig för skolastikernas åsikter.

157:4