En orättvis get

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

Hadîthen åsyftar Iraks högland och landet öster om Madînah. Det har även nämnts konkret i Ibn ´Umars hadîth:

Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

Så förklarade bland andra al-Khattâbî hadîthen. Inte nog med att han inte bad för Irak, han till och med fördömde Irak över lag. Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Iblîs gick in i Irak och utförde sitt ärende där. Därefter gick han in i Levanten varvid de körde ut honom. Därefter gick han in i Egypten vari han lade sina ägg som kläcktes. Sedan skickade han ut sina genier där.”1

Ingen muslim fördömer Iraks lärde, som exempelvis Ahmad bin Hanbal, al-Djunayd, al-Hasan, Ibn Sîrîn, Abû Hanîfah och hans följeslagare, Sufyân ath-Thawrî och hans följeslagare, Ishâq bin Ibrâhîm bin Râhûyah, Muhammad bin Ismâ´îl, Muslim bin al-Hadjdjâdj, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah, för det. Alla var de irakier, de föddes där och de levde där. al-Layth bin Sa´d, Muhammad bin Idrîs, Ashhab och dessförinnan stora följeslagare och efterföljare slog sig ned i Irak och Egypten. Den som fördömer såväl bosättarna som boendet i sådana länder har orättfärdigt fördömt merparten av samfundet.

Hur många länder har inte erövrats och blivit till de bästa muslimska länderna efter att ha regerats av faraoner, avgudadyrkare, filosofer, sabier och hädare! Platsen där avgudadyrkarna brukade ha sina gravar blev muslimernas bästa moské efter Den heliga moské och en begravningsplats för den bäste av sändebuden och de troende.

Ingen förtalar vår Shaykh för att komma från samma ställe som Musaylamah Lögnaren utan att han tvingas förtala imamerna som bodde i länder som föregicks av avguderi och otro. Det är förvisso ett våghalsigt påhopp på profeter och de bästa troende. Den här opponenten påminner om en dålig get som omedvetet gräver sin egen grav. En från al-Azhar sade till mig att Musaylamah var den bäste från vårt Nadjd. Då sade jag till honom att Farao var ledare i Egypten. Han blev tyst. Hur kan Musaylamahs otro jämföras med Faraos otro, om de ändå visste?

1at-Tabarânî i ”al-Awsat” (6/286).