En njure mot en bil?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/51-53)

Fråga: Är det tillåtet att donera en njure till en njursjuk individ förutsatt att den sjukes anhöriga gengäldar donatorn med en bil då hans tillstånd kommer att förändras efter donationen?

Svar: Även om kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ har ett utslag vari den tillåter förloppet, anser jag att det är otillåtet. Människan ansvarar för sina kroppsdelar. Enligt Hanâbilah (rahimahumullâh) är det inte tillåtet att donera organ ehuru donatorn testamenterar det. Även om det finns 90% chans att vissa organdonationer lyckas, så finns det fortfarande en nackdel med att donera organ, inklusive njurar. Visserligen kan en kropp fungera med enkom en njure, men inte alls som den gör med två njurar. Ty Allâh skapar ingenting mållöst. Slutar även den ena njuren fungera dör människan. Det gör hon inte om hon har kvar båda sina njurar. Således anser jag inte att handlingen är tillåten till skillnad från bloddonation. Blod återskapas. Bloddonation skadar inte donatorn och inte heller medföljer förlorade organ.

Skulle någon anamma kommitténs åsikt, så är det inga problem. Frågan är trots allt baserad på egna slutsatser varför ingen kan ålägga andra sina åsikter. Men i och med att jag inte får lov att undanhålla kunskap som jag erhåller om Allâhs föreskrift, klargör jag min åsikt här. Annars hade jag kunnat referera till kommitténs utslag. I och med att kunskap är ett ansvar och ingen vet i vilket tillstånd han kommer att träffa Allâh (´azza wa djall), måste jag klargöra det jag har att säga. I Hanâbilahs kända bok ”al-Iqnâ´” står följande:

”Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter att donera ett organ om så donatorn testamenterar det.”

Det vill säga om donatorn testamenterar att hans organ ska doneras efter hans död.