En märklig åsikt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/151)

Ibn Hazm (rahimahullâh) sade:

”När det kommer till att ta upp händerna i samband med Takbîrât i begravningsbönen, är det inte rapporterat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog upp dem frånsett vid första Takbîr. Alltså är det inte tillåtet att ta upp dem eftersom det är en bevislös handling i bönen. Visserligen har det rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han tog upp händerna när han gick upp och ned, men begravningsbönen består inte av sådana rörelser. Det är märkligt hur Abû Hanîfah förespråkar lyftning av händer till varje Takbîr i begravningsbönen, vilket inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), samtidigt som han förmenar lyftning av händer i vanliga böner, vilket har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

En av Abû Hanîfahs efterapare citerade Ibn Hazms förvåning och kommenterade den med att säga:

”Tillskrivningen är än märkligare.”

Inte alls. Det är bekräftat att Abû Hanîfah delade den åsikten. Många av hans anhängares böcker, däribland Ibn ´Âbidîns ”al-Hâshiyah”, konstaterar det. Åsikten praktiserades av Ahnâfs imamer i Balkh ehuru dagens Ahnâf inte handlar så.

1al-Muhallâ (5/128).