En genomsyrad fanatiker

570 – Anas bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I mitt samfund ska det finnas en man vid namn Muhammad bin Idrîs; han är skadligare för mitt samfund än självaste Iblîs! Och i mitt samfund ska det finnas en man vid namn Abû Hanîfah; han är mitt samfunds lykta.”

Påhittad. Ibn-ul-Djawzî tog med den i ”al-Mawdhû´ât” (1/457).

Det är mycket konstigt att ´Allâmah al-´Aynî lutade till att hadîthen är stark till följd av hadîthens andra berättarkedja som består av lögnare och okända till återberättare. Däremot är det inte konstigt att al-Kawtharî stödjer honom i det, ty han är känd för att vara en genomsyrad fanatiker till Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) om än genom att förtala andra imamer. Konstigheten står som sagt al-´Aynî för då han inte är känd för det. Bådadera och den andra antydda vägen har avvisats av den forskande jemeniten ´Allâmah al-Mu´allîmî i hans dyrbara bok ”at-Tankîl”1

1at-Tankîl (1/20) och (1/446-449).