En gång var vi herrar och ledare

165 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vikten skall vara som vikten hos Makkahs invånare och torrmåttet skall vara som torrmåttet hos al-Madînahs invånare.”

Rapporterad av Ibn-ul-A´râbî i ”al-Mu´djam” (2/167), Abû Dâwûd (3340), an-Nasâ’î (7/281), Ibn Hibbân (1105), at-Tabarânî (1/202/3), at-Tahâwî (2/99), Abû Nu´aym (4/20) och al-Bayhaqî (6/31) via två vägar från Sufyân, från Handhalah, från Tâwûs, från Ibn ´Umar.

Berättarkedjan är autentisk, vilket Ibn-ul-Mulaqqin sade i ”al-Khulâsah”1. Den är även autentiserad av Ibn Hibbân, ad-Dâraqutnî, an-Nawawî, Ibn Daqîq-il-´Îd och al-´Alâ’î.

Detta bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den förste som enade vikterna och torrmåtten och påbjöd muslimerna att referera sakfrågan till dessa två dygdiga städer: Makkah och al-Madînah.

Låt den kloke tänka på detta. Låt honom betrakta muslimernas tillstånd i dag och se hur oense de är om sina vikter och torrmått. Orsaken är att de har lämnat denna givmilda och profetiska order. När makthavare i vissa muslimska och arabiska länder insåg nackdelarna med denna oenighet föreslog de att referera dem till de otrognas mått. Så sorgligt!

En gång var vi herrar och ledare över andra tack vare vår kunskap och fasthållning vid vår föreskrift. I dag efterapar och följer vi andra blint. Och vem är det vi följer blint? Dem som inte för så längesedan följde oss blint och lärde sig av oss. Men natten måste skifta till dag och solen kommer än en gång att skina. Vi ser att gryningen börjar närma sig och att flera islamiska länder börjar bli helt oberoende efter att ha berott på andra. Förhoppningsvis kommer de att rätta sig efter sin Herres skrift och sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

164-65.