En annan sorts Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarî

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/282)

176 – Muhammad bin Djarîr bin Rustam Abû Dja´far at-Tabarî

´Abdul-´Azîz al-Kattânî sade:

”Han tillhör Râfidhah. Han skrev många böcker om deras villfarelser, däribland ”ar-Ruwât ´an Ahl-il-Bayt” och ”al-Mustarshid fîl-Imâmah”.”