Elden från Hidjâz

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (2902)

2902 – Harmalah bin Yahyâ berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss: Yûnus underrättade mig, från Ibn Shihâb: Ibn-ul-Musayyab underrättade mig att Abû Hurayrah underrättade honom att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Apokalypsen kommer inte att infalla förrän det uppstår en eld från Hidjâz som kommer att lysa upp kamelhalsarna i Busrâ1.”

1an-Nawawî sade:

“Busrâ är en stad i Houran, Levanten, cirka 140 km från Damaskus.” (Sharh Sahîh Muslim (18/24))