Efter Rukû´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/308-309)

436 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân underrättade oss, från al-´Awâm bin Hamzah som sade:

Jag frågade Abû ´Uthmân om Qunût. Han svarade: ”Efter Rukû´.” Jag frågade: ”Vem rapporteras det från?” Han svarade: ”Från Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân.”

Jag hörde min fader säga:

Den åsikten anammar jag.”