Du måste säga till

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/244)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

757 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Sa´îd bin Abî Sa´îd berättade för mig, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i moskén och så gjorde en man som började be. Därefter hälsade han till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Gå tillbaka och be; du har inte bett.” Det upprepades tre gånger varför mannen sade: ”Jag svär vid Honom som i sanning har skickat dig i form av en profet! Jag kan inte bättre än såhär. Lär mig.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Om du ställer dig upp för att be så ska du göra Takbîr. Därefter ska du läsa det du kan av Qur’ânen. Därefter ska du gå ned i Rukû´ till dess att du är lugn däri. Därefter ska du resa dig till dess att du står rakt upp. Därefter ska du gå ned i Sudjûd till dess att du är lugn däri. Därefter ska du sätta dig upp till dess att du är lugn däri. Därefter ska du göra så i hela din bön.”1

Det bevisar att den som ber på ett ogiltigt sätt, måste upplysas om det. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Gå tillbaka och be; du har inte bett.”

Till saken hör också att den som okunnigt håller på att två sig med orent vatten, och du vet att det är orent, måste du upplysa honom att inte två sig med det vattnet. Dels kommer han att smutsa ned sig sjäv och sina kläder, dels kommer hans bön att vara ogiltig.

1Muslim (397).